اتاق کنترل پردیس


موضوع:  اداری

وضعیت:  در حال انجام

خدمات بام:  طراحی داخلی و اجراء

موقعیت:  ایران، عسلویه

کارفرما:  اتاق کنترل پردیس