بازار نو داراب


موضوع:  تجاری، نما

وضعیت:  خاتمه یافته

خدمات بام:  طراحی مرحله اول و دوم

موقعیت:  ایران، داراب

کارفرما: خصوصی