ساختمان سهروردی


موضوع:  اداری، نما

 

وضعیت:  خاتمه یافته

 

خدمات بام:  طراحی مرحله اول و دوم

 

موقعیت:  ایران، تهران

 

کارفرما:  آقای مظفری