ساختمان سهروردی


موضوع:  اداری

وضعیت:  خاتمه یافته

خدمات بام:  طراحی مرحله اول و دوم

موقعیت:  ایران، تهران

کارفرما:  آقای مظفری