سالن بابل


موضوع:  اداری

وضعیت:  ایده

خدمات بام:  طراحی نما

موقعیت:  ایران، بابل

کارفرما:  باشگاه ورزشی کاله مازندران