طبقه مدیریت کاله


موضوع:  اداری

وضعیت:  در حال انجام

خدمات بام:  طراحی داخلی و مدیریت اجرایی

موقعیت:  ایران، آمل

کارفرما:  شرکت فرآورده های لبنی کاله آمل