مسکونی دیباجی


موضوع:  مسکونی، نما

وضعیت:  ایده

خدمات بام:  طراحی نما

موقعیت:  ایران، تهران

کارفرما:  خصوصی