مسکونی شیخ بهایی


موضوع:  مسکونی، نما

وضعیت:  خاتمه یافته

خدمات بام:  طراحی نما

موقعیت:  ایران، تهران

کارفرما: خصوصی