مطب پوست و زیبایی


موضوع:  اداری، مطب

 

وضعیت:  خاتمه یافته

 

خدمات بام:  طراحی داخلی و مدیریت اجرایی

 

موقعیت:  ایران، تهران

 

کارفرما:  دکتر مقصودنیا