ویلای آیینه ورزان

ویلای آیینه ورزان


موضوع:  مسکونی، ویلا، نما

وضعیت:  در حال انجام

خدمات بام:  طراحی مرحله اول و دوم و نظارت

موقعیت:  ایران، آیینه ورزان

کارفرما: خصوصی