ویلای سی سنگان


موضوع:  مسکونی، ویلا

وضعیت:  خاتمه یافته

خدمات بام:  طراحی نما

موقعیت:  ایران، نور

کارفرما:  آقای طاهرخانی