ویلای گچسر


موضوع:  مسکونی، ویلا

وضعیت:  در حال انجام

خدمات بام:  طراحی معماری (مرحله اول و دوم) و طراحی داخلی

موقعیت:  ایران، گچسر

کارفرما:  خصوصی