چرا طراحی فضای کار یک چالش استراتژیک محسوب می‌شود؟