طراحی فضای سبز در زمین های شیب دار

طراحی فضای سبز در زمین های شیب دار

در مقاله پیش رو به موضوع طراحی فضای سبز در زمین های شیب دار می پردازیم. طراحی فضای سبز در زمین های شیب دار دارای اصول و شرایط به خصوصی است. به منظور انجام این طراحی، نیاز است که با اصول کلی طراحی فضای سبز و شرایط ویژه ای که طراحی ها در زمین های […]