اداری بلوار صبا


موضوع:  اداری، نما

وضعیت:  خاتمه یافته

خدمات بام:  طراحی مرحله اول و دوم

موقعیت:  ‌ایران -تهران

کارفرما:  اقای مظفری