رستوران پردیس


موضوع:  تجاری

وضعیت:  خاتمه یافته

خدمات بام:  طراحی داخلی و مدیریت اجرایی

موقعیت:  ایران، عسلویه

کارفرما:  شرکت پتروشیمی پردیس