ساختمان اداری پردیس


موضوع:  اداری

وضعیت:  خاتمه یافته

خدمات بام:  طراحی داخلی

موقعیت:  ایران، عسلویه

کارفرما:  شرکت پتروشیمی پردیس