مجموعه اداري و اقامتي باشگاه كاله


موضوع:  اداری، تجاری و مسکونی، نما

وضعیت:  در حال انجام

خدمات بام:  طراحی مرحله اول و دوم و نظارت

موقعیت:  ایران، آمل

کارفرما:  باشگاه ورزشی کاله مازندران