ساختمان چند منظوره کاله


موضوع:  اداری، تجاری

وضعیت:  در حال انجام

خدمات بام:  طراحی مرحله اول و دوم

موقعیت:  ایران، آمل

کارفرما:  شرکت فرآورده های لبنی کاله آمل