سالن بابل


موضوع:  اداری، نما

 

وضعیت:  ایده

 

خدمات بام:  طراحی نما

 

موقعیت:  ایران، بابل

 

کارفرما:  باشگاه ورزشی کاله مازندران