طبقه مدیریت کاله


موضوع:  اداری

 

وضعیت:  در حال انجام

 

خدمات بام:  طراحی داخلی و مدیریت اجرایی

 

موقعیت:  ایران، آمل

 

کارفرما:  شرکت فرآورده های لبنی کاله آمل