مجموعه اقامتی کاله


موضوع:  اقامتی، نما

وضعیت:  خاتمه یافته

خدمات بام:  طراحی مرحله اول و دوم

موقعیت:  ‌ایران – آمل

کارفرما:  شرکت کاله