مطب آنکولوژی


موضوع:  اداری، مطب

وضعیت:  خاتمه یافته

خدمات بام:  طراحی داخلی و مدیریت اجرایی

موقعیت:  ایران، تهران

کارفرما:  دکتر رأفت