ویلای بایجان


موضوع:  مسکونی، ویلا

وضعیت:  خاتمه یافته

خدمات بام:  طراحی معماری (مرحله اول و دوم) و طراحی داخلی

موقعیت:  ایران، آمل

کارفرما: خصوصی