ویلای خزر شهر جنوبی


موضوع:  مسکونی، ویلا، نما

وضعیت:  خاتمه یافته

خدمات بام:  طراحی مرحله اول و دوم

موقعیت:  ایران، بابلسر

کارفرما: خصوصی