ویلای دهکده خوشبختی


موضوع:  مسکونی، ویلا، نما

وضعیت:  در حال انجام

خدمات بام:  طراحی معماری (مرحله اول و دوم) و طراحی داخلی

موقعیت:  ایران، مشاء

کارفرما: خصوصی