ویلای شماره ۱۱۷


موضوع:  مسکونی، ویلا، نما

وضعیت:  در حال انجام

خدمات بام:  طراحی مرحله اول و دوم و مدیریت اجرایی

موقعیت:  ایران، آبسرد

کارفرما: خصوصی