کلینیک فیزیوتراپی


موضوع:  اداری ، مطب

وضعیت:  در حال انجام

خدمات بام:  طراحی مرحله اول ، دوم و مدیریت اجرایی

موقعیت:  ایران – تهران

کارفرما: خصوصی