۲۰ واحدی دامغان


موضوع:  مسکونی، نما

وضعیت:  خاتمه یافته

خدمات بام:  طراحی مرحله اول و دوم

موقعیت:  ایران، دامغان

کارفرما:  شرکت بتن دامغان